Διαγνωστικό τεστ ΑΕΠΠ: πόσο έτοιμος/η είσαι;

  Επιμέλεια: Γιώργος Μπουγιούκας, Πτυχιούχος Πληροφορικής ΠΕ19

 Κάθε ερώτημα έχει τουλάχιστον μία σωστή απάντηση. Επιλέξτε (ακριβώς) μία σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα.
 Διάρκεια: 1 ώρα

 1)
Για κάθε φυσικό αριθμό ν, εάν το υπόλοιπο της Ευκλείδειας διαίρεσης του ν με το 2 ισούται με 0, τότε ο ν είναι άρτιος.
Tο μηδέν δεν είναι άρτιος αριθμός.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 2)
Το 0 είναι πολλαπλάσιο του 9.
Το 9 είναι πολλαπλάσιο του 0.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 3)
ν ≠ 2  ή   ν⋅ν = 4, για κάθε ακέραιο αριθμό ν.
ν⋅ν ≠ μ⋅μ   ή   ν = μ, για κάθε ζεύγος ακέραιων αριθμών μ, ν.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 4)
Το πλήθος των διψήφιων φυσικών αριθμών είναι 90.
Το πλήθος των άρτιων φυσικών αριθμών οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι από το 0 και μικρότεροι ή ίσοι από το 100 είναι 50.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 5)
Το 0 είναι θετικός ακέραιος.
Το 0 είναι αρνητικός ακέραιος.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 6)
Για κάθε φυσικό αριθμό ν, το υπόλοιπο της Ευκλείδειας διαίρεσης του ν με το 10 είναι ίσο με το πρώτο ψηφίο του ν.
Για κάθε φυσικό αριθμό ν, το υπόλοιπο της Ευκλείδειας διαίρεσης του ν με το 10 είναι ίσο με το τελευταίο ψηφίο του ν.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 7) Κάποιος έχει τουλάχιστον 10 ευρώ στο πορτοφόλι του. Εάν συμβολίσουμε με χ τον ρητό αριθμό ο οποίος εκφράζει τα χρήματα σε ευρώ τα οποία υπάρχουν σ' αυτό το πορτοφόλι, τότε:
χ < 10
χ > 10
χ ≥ 10
 8)
5 ≥ 4
5 < 4
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 9)
Υπάρχει φυσικός αριθμός ν τέτοιος ώστε ν < 2 και ν > 100
Υπάρχει φυσικός αριθμός ν τέτοιος ώστε ν > 8 ή ν > 9
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 10)
0,999... = 1
0,999... δεν είναι ίσο με 1, αλλά τείνει στο 1.
Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό.
 

 Βαθμολογική κλίμακα:
 8-10: έτοιμος/η
 5-7: σχεδόν έτοιμος/η
 < 5: χρειάζεται μελέτη